Põhikiri

Põhikiri

1. Üldsätted

1.1 Mittetulundusühing nimetusega Eesti Mitsubishi klubi (edaspidi: klubi) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides

1.2 Klubi asukohaks on Eesti Vabariik, aadressiga Ujula 68-3a, Tartu linn

1.3 Klubi eesmärgiks on:

·         koondada Mitsubishi omanikke;

·         klubiline liikumine;

·         tutvustada Mitsubishi erinevaid mudeleid ning propageerida seda automarki;

·         vahetada teadmisi ja kogemusi automargi hoolduse ja remondi kohta;

·         korraldada avalikke ja kinniseid üritusi ning kokkutulekuid klubi liikmetele;

·         tegevuse eesmärkide saavutamiseks tegeleb ühing seadustega lubatud piirides majandustegevusega, kusjuures kasumi taotlemine majandustegevusest ei ole Ühingu eesmärgiks;

1.4 Klubi põhitegevusteks on:

·         ürituste korraldamine;

·         teadmiste vahetamine;

·         sarnaste huvidega inimeste koondamine;

·         avalikkuse teavitamine klubi tegevusest;

·         hallata tegevusega seotud internetilehekülge ja foorumit.

2. Klubi liikmeks vastuvõtmise, klubist väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

2.1 Klubi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada klubi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

2.2 Klubi liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda nii juriidilised, kui ka füüsilised isikud.

2.3 Klubi liikmeks astumiseks peab esitama kirjaliku avalduse.

2.4 Klubi liikmeks vastuvõtmise otsustab klubi juhatus.

2.5 Klubist väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.

2.6 Klubi liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui:

·         Klubi liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud klubi liikmemaksu;

·         ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi klubi üldkoosolekul või klubi poolt korraldatud üritusel;

·         kahjustab avalikult klubi mainet.

2.7 Klubi liikme väljaarvamise otsustab klubi juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud, kui selle poolt on vähemalt 1/2 juhatuse liikmetest.

2.8 Klubi juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse. otsustamist väljaarvamisele järgneval klubi üldkoosolekul.

3. Liikmete õigused ja kohustused

3.1 Klubi liikmetel on õigus:

·         osaleda hääleõigusega klubi üldkoosolekul;

·         olla valitud klubi juhtorganite liikmeks;

·         saada klubi juhatuselt ja muudelt organitelt teavet klubi tegevuse kohta.

3.2 Klubi liige on kohustatud:

·         järgima klubi tegevuses osalemisel põhikirja ja klubi juhtorganite otsuseid;

·         tasuma liikmemaksu mille määr ja maksmise kord kehtestatakse juhatuse otsusega;

·         teatama klubi juhatusele klubi liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed;

·         tasuma klubi liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

3.3 Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib klubi liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

4. Üldkoosolek

4.1 Klubi kõrgeimaks organiks on klubi üldkoosolek, millel iga klubi liikmel on üks hääl.

4.2 Klubi üldkoosoleku pädevuses on:

·         põhikirja muutmine (vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalejate nõusolekul);

·         eesmärgi muutmine (vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalejate nõusolekul);

·         juhatuse liikmete määramine;

·         revisjoni määramine;

·         juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes klubi esindaja määramine;

·         klubile kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

·         muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3 Klubi üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:

·         aastaaruande kinnitamiseks;

·         seaduses määratud ja muudel juhtudel kui klubi huvid seda nõuavad.

4.4 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab klubi juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab igale klubi liikmele kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist samasisulise elektroonilise teate.

4.5 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole klubi liikmetest.

4.6 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest ja põhikirjas või seadusega pole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

5. Juhatus

5.1 Klubi tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 3, 5 või 7 liiget.

5.2 Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse 3 aastaks.

5.3 Klubi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 100 000 krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

5.4 Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus. 5.5 Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 4 (neli) korda aastas või vastavalt vajadusele.

6. Osakondade õigused ja kohustused

6.1 Vähemalt viis klubi liiget võivad piirkondlikul alusel moodustada klubi piirkondliku osakonna.

6.2 Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna esimesel koosolekul.

6.3 Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse 1 aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.

6.4 Osakonnal on võimalus kasutada osa klubi rahast vastavalt klubi juhatuse otsusele.

6.5 Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna koosoleku poolt kehtestatud korras.

6.6 Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande klubi juhatusele 1 kuu jooksul peale klubi majandusaasta lõppu.

7. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

7.1 Klubi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2 Klubi likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3 Klubi likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.  

 

 

Aktiivsed teemad foorumis

    Could not get any data from the forum, please check the configuration.